Aiforsite logo for testing dark background

Puuttuvat aloitusedellytykset aiheuttavat hukkaa

Tutkittua tietoa työmaalta

Aalto-yliopiston vetämän Building-2030-hankkeen puitteissa on tutkittu rakennusalan hukkaa ja tuottavuuden parantamisen potentiaalia. Hukka LVI- ja sähkötöissä -tutkimus on paljastanut, että 90 % työmaalla hukatusta työajasta johtuu puutteellisista aloitusedellytyksistä.

Tutkimus selvitti kolme asiaa:

  • Paljonko LVI- ja sähkötöissä on hukkaa?
  • Mitkä ovat hukan juurisyyt ja miten puuttuvat aloitusedellytykset vaikuttavat hukan syntymiseen?
  • Miten toimintaa pitäisi kehittää LVI- ja sähköurakoitsijan taholla ja systeemisesti hukan vähentämiseksi?

Asennustyön osuus vain 19,4 %

Tutkimus paljasti, että sähkötöissä asennusajan osuus oli 24 % ja putkitöissä 15 %. Koko aineistosta LVI- ja sähkötöiden asennusaika oli yhteenlaskettuna 19,4 %. Asennusajan matala osuus selittyi erityisesti materiaalilogistiikan haasteilla putkitöissä ja edeltävien tehtävien valmiudella sähkötöissä. Mukaan valikoitui erilaisia työmaita, joilla oli omat erityispiirteensä.

Työ oli tuottavinta kaikkein laajimmalla kauppakeskustyömaalla (asennustyön osuus 25 %), jossa pääurakoitsija oli kehittänyt tuotannonohjausta ottamalla käyttöön tahtituotantomenetelmän. Työmaalla, joissa asennukset olivat viivästyneet koronapandemiasta johtuen, asennustyön osuus oli vain 14 %.

Asentajien ajankäyttö

Asentajien ajankäyttö jaettiin tutkimuksessa kolmeen pääkategoriaan:

  • Arvoa lisäävä
  • Arvoa tukeva
  • Ei arvoa tuottava
Arvoa lisäävä työ 22, 8 %Arvoa tukeva työ 44,9 %Ei arvoa tuottava työ 19,9 %
Asennutyö
Tarkastukset
Työn valmistelu
Mittaukset
Haalaus, lyhyet matkat 5-30 m
Haalaus, pitkät matkat yli 30 m
Materiaalin työstö
Ylläpito, huolto ja siivous
Liike
Etsiminen
Uudelleen tekeminen
Työhön liittymättömät toimet

Arvoa lisäävän työn osuus oli yhteensä 22,8 %

Kokonaisuutena ajankäyttö oli tutkijoiden odotusten mukainen. Asennustyön osuus kokonaisuutena 19,4% oli samaa suuruusluokkaa kuin aiemmissa tutkimuksissa (esim. kirvesmiehet 21%, Pasila 2019). Tarkastusten osuus 3,4 % sisälsi kaikki laaduntarkastustoimet, jotka vähensivät uudelleentekemisen riskiä.

Arvoa tukevien töiden määrä oli lähes 45 %

Tukevat toiminnot kuten materiaalien haalaus tai työstäminen työmaalla ovat nykyprosessissa välttämättömiä mutta niidenkin osuutta voidaan vähentää esimerkiksi työnjakoa muuttamalla tai esivalmistusastetta kasvattamalla.

Ei arvoa tuottavia toimia kertyi noin 20 %

Tähän osuuteen lukeutuivat tarpeeton liikkuminen tai tarpeettomat liikkeet, työkalujen ja materiaalien etsiminen, uudelleen tekeminen ym. Puolet tästä osuudesta oli työhön liittymättömät toimet, kuten esimerkiksi odottelu.

Lisäksi keskustelut ja epäselvät tapaukset jätettiin luokittelematta. Niiden osuus oli yhteensä 12,4 %. Asentajien keskenään ja muiden toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen määrä tutkimuksessa laskettiin, mutta ääntä ei tallennettu. Epäselvät tapaukset sisälsivät tehtävät, joita ei ole voitu selvittää esim. videon häiriöistä tai väärästä kamerakulmasta johtuen.

LVIAS-asentajien ajankäyttö työmaalla

Puuttuvat aloitusedellytykset aiheuttavat hukkaa

Hukattua aikaa syntyy erityisesti aloitusedellytysten puuttuessa. Tehokas työ edellyttää tarvittavat suunnitelmat, materiaalit, työvoiman, työkalut/kaluston, oikeanlaiset ulkoiset olosuhteet sekä sopivat työolosuhteet, edeltävien tehtävien valmistumista ja riittävästi tilaa. Minkä tahansa näistä puuttuminen johtaa aikahukkaan tai uudelleen tekemiseen.

90 % tutkimuksessa havaitusta hukasta selittyy puuttuvilla edellytyksillä.

Puuttuvat aloitusedellytykset aiheuttavat hukkaa

Esimerkiksi liikkeen osuus havaitusta hukasta oli 53 % ja 83 % liikkeestä selittyy puuttuvilla edellytyksillä. Odottaminen oli 20 % hukan kokonaismäärästä ja puuttuvia edellytyksiä havaittiin 83 %:ssa odottamiseen liittyvistä tapauksista.

Puuttuvat edellytykset aiheuttivat myös turhat kuljetukset ja siirrot (9 %), virheet (9 %) ja varastohallintaan liittyvät haasteet (5 %).

Edeltävien töiden viivästykset johtivat muita edellytyksiä useammin odottamiseen, uudelleen tekemiseen ja virheisiin.

Puuttuva materiaali johti hyvin harvoin odottamiseen, mutta se nähtiin lähinnä liikkumisena, kuljetuksena ja etsimisenä varastoalueilta. Puuttuvat suunnittelutiedot johtivat muita edellytyksiä useammin yliprosessointiin (lisätyövaiheet), liikkeisiin ja virheisiin.

Puuttuvat aloitusedellytykset

Hukan juurisyyt

Erityisen kiinnostuksen kohteena tuottavuuden parantamisessa on aika, joka menee prosessin kannalta tarpeettomiin asioihin, esimerkiksi uudelleen tekemiseen tai odotteluun.

Sisäpaikannuksesta saatiin tieto kussakin työkohteessa vietetystä ajasta. Erityisesti analyysissä kiinnostivat pitkänkestoiset läsnäolot, koska työ voi olla tehokasta vain, jos työkohteessa vietetään pidempiä ajanjaksoja kerralla (ns. häiriötön läsnäolo).

Tarpeettomiin asioihin mennyttä aikaa kutsutaan hukatuksi ajaksi, jonka Toyota jakoi aikanaan seitsemään eri ryhmään: ylituotanto, yliprosessointi, varastot, kuljetus, virheet, odottelu ja liike. Näihin kategorioihin on myöhemmin lisätty mm. työntekijöiden taitojen alihyödyntäminen ja työn tekeminen ilman tarvittavia aloitusedellytyksiä.

Hukan tyypit rakennustyömaalla

Viisi tärkeintä hukan juurisyytä

Tutkimus löysi viisi tärkeintä syytä, joihin puuttumalla työmaan tuottavuutta voisi merkittävästi parantaa riippumatta tehtävästä. Juurisyyt liittyvät viestintään, aikataulunhallintaan, materiaalinhallintaan, suunnitteluun ja työmaalla tehtyyn valmistelevan työn osuuteen. Lisäksi löytyi lukuisia tehtäväkohtaisia tekijöitä.

Puutteellinen viestintä

Asentajat tarvitsevat paljon enemmän tietoa kuin he nykyprosessissa saavat. Erityisesti kokonaisymmärrys prosessista puuttuu. Asentajille jäi usein epäselväksi, mikä on oma rooli kokonaisuudessa, ja mihin töihin omat työt vaikuttavat.

Aikatauluhallinnan ongelmia

Työmaan aikataulun hallinta vaikutti olennaisesti talotekniikkatöiden tuottavuuteen. Iso osa kypäräkameratutkimuksessa havaituista työn esteistä liittyi edeltävien töiden valmiuteen.

Sisäpaikannuksen perusteella edes päiväkohtaisesti tehdyt suunnitelmat eivät toteutuneet puhu-mattakaan pidemmän aikavälin suunnitelmista. Haastatteluista nousi esille asentajien syvä turhautuminen aikataulunhallinnan puutteisiin.

Aikataulut eivät olleen asentajien mielestä riittävän yksityiskohtaisia ja niitä ei päivitetty, kun tapahtui viiveitä.

Logistiikka ja materiaalien hallinta

Materiaaleihin ja työkaluihin liittyvät puutteet olivat yleisin puuttuva aloitusedellytys.

Materiaalivarastot olivat kaikilla työmailla kaukana työkohteesta. Haalaukseen ja materiaalien etsimiseen käytettiin merkittävästi aikaa. Haastatteluissa erityisesti putkiasentajat nostivat materiaalien hallinnan yhdeksi suurimmista hukkaa aiheuttavista tekijöistä.

Suunnittelun laatu

Materiaalien lisäksi suurin haastatteluista esille noussut asia oli suunnitelmien laatu. Kaikki haastatellut asentajat olivat yhtä mieltä siitä, että suunnittelijoiden laatimat suunnitelmat eivät ottaneet huomioon rakennettavuutta.

Puutteellinen yhteensovitus näkyi keskustelujen suurena osuutena ja työn valmistelun (esimerkiksi suunnitelmiin perehtymisen) lisääntyneenä aikana.

Työmaalla tehdyn valmistelutyön määrä

Työn valmistelu ja materiaalien järjestely veivät kaikissa hankkeissa enemmän aikaa kuin varsinainen työ. Näitä ei varsinaisesti luokiteltu hukaksi mutta tuottavuutta voidaan kasvattaa tehostamalla ja vähentämällä valmistelutyön osuutta.

Valmistelutyöhön kuului mm. kaikki materiaalien siirrot ja järjestelyt työpisteessä (alle viiden metrin etäisyydellä). Tähän meni paljon aikaa ja se oli usein tehotonta.

Miten tutkimus tehtiin?

Työmaatutkimusta tehtiin neljällä työmaalla – kahdella asuntotyömaalla (7023 ja 4023 m2), yhdellä hotelli- ja toimistokohteella (yht. 22000 m2) sekä yhdellä kauppakeskustyömaalla (135 000 m2).

Tietoa kerättiin kypäräkameroilla ja sisäpaikannuksella sekä haastattelemalla työmaatutkimukseen osallistuneita asentajia. Viestinnän toimivuutta selvitettiin laajalla kyselytutkimuksella ja sen pohjalta tehdyillä haastatteluilla.

Tutkimuksessa yhdisteltiin määrällistä ja laadullista tietoa. Asentajien ajankäyttöä, hukatun ajan tyyppejä ja juurisyitä sekä asentajilta puuttuvia aloitusedellytyksiä luokiteltiin.

Miten tilannetta voi parantaa?

Käsittelemme erillisessä artikkelissa tarkemmin tutkijoiden suositukset ja parannusehdotukset, joista tärkeimmät näet tässä bannerissa.

Keinot insert

Aiforsiten ratkaisu auttaa paljastamaan hukkaa

Teknologiamme tekee hukan näkyväksi. Määrämuotoinen, viikkotahtiin perustuva seuranta ja raportointi pitävät työmaan ja projektin johdon ajan tasalla ja aikataulut tiukassa valvonnassa. Vähennä hukkaa ja paranna tuottavuutta Aiforsiten avulla. Lue lisää tuottavuusinsinööri-palvelustamme.

Jaa sosiaalisessa mediassa.